50000 Gospodarstw w zasięgu 200 KM światłowodów 23 lata doświadczenia

Dane osobowe

Szanowny Kliencie,

Pisząc do Skomur J. i K. Pruscy & D. i P. Kaczmarek sp. j. na adres e-mail np. w celu zapytania o ofertę, złożenia C.V czy też kontaktując się z nami w innym celu przekazujesz nam swoje dane osobowe. Chcemy Cię poinformować o zasadach przetwarzania danych w naszej firmie.

Wykonując obowiązek informacyjny, o którym mowa w art. 13 ust.1 ust. 2 oraz art. 14 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: "rodo”) Skomur informuje, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych są Wspólnicy Skomur J. i K. Pruscy & D. i P. Kaczmarek zwana dalej Skomur. z siedzibą w Zgierzu przy ulicy Boya-Żeleńskiego 39

2. Firma Skomur powołała Inspektora Ochrony Danych. Inspektor będzie pełnił funkcję kontaktową we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych w punkcie kontaktowym przy ul. Boya-Żeleńskiego 39, 95-100 Zgierz lub pod adresem mailowym: inspektorochronydanych@skomur.pl

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą do:
- przedstawienia oferty i odpowiedzi na pytania jakie zadał nam Pan/Pani drogą mailową przed zawarciem umowy podając nam swoje dane ( art.6 rodo ust.1 lit. b)
- usług świadczonych przez Skomur na podstawie zawartej umowy abonenckiej oraz związanych z nią usług, w tym usług serwisowych w zakresie realizacji zgłoszeń, księgowych w zakresie wystawianych faktur, przelewów, sporządzania i ich archiwizowania zgodnie z przepisami prawa ( art. 6 rodo ust 1 pkt.b i c) , a w przypadku wyrażenia przez Pana/Panią zgody w celach:
- marketingowych, tj. otrzymywania materiałów reklamowych dotyczących usług i produktów oferowanych przez Operatora za pośrednictwem poczty e-mail (informacji handlowych),
- marketingu bezpośredniego, tj. przedstawiana ofert produktów/usług własnych celem ich sprzedaży przy wykorzystaniu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, których jest użytkownikiem oraz wykonywanie połączeń telefonicznych ( art.6 rodo, ust 1 pkt. f)

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do zawarcia umowy (w zakresie danych zgodnie z art. 161 Ustawy Prawo Telekomunikacyjne). Niepodanie wskazanych danych uniemożliwi zawarcie Umowy.

5. Zgodnie z obowiązującym prawem Pana/Pani dane będą przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Skomur podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądy, organy ścigania, tylko wtedy gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną ustawę. Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą również udostępniane takim odbiorcom jak np.
- podmiotom świadczącym usługi wyłącznie w celu realizacji umowy np. helpdesku, wsparcia technicznego systemu,
- podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską, celem wysyłki do Pani/Pana korespondencji.
- podmiotom świadczącym nam usługi doradcze, prawne. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej;

6. Przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych jest dokonywane na podstawie art. 6 ust 1 pkt. a, b, c i f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych i jest konieczne do wykonania zawartej umowy, wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze, prawnie uzasadnionych interesów administratora oraz na podstawie zgody, jeżeli zostanie udzielona. Szczegółowe informacje nt. podstaw prawnych przetwarzania danych osobowych można uzyskać kontaktując się z nami na adres handlowy@skomur.pl bądź też bezpośrednio pod adresem: inspektorochronydanych@skomur.pl

7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy. Okres przetwarzania będzie przedłużony o czas niezbędny do ewentualnego ustalenia i obrony roszczeń po tym okresie dane będą przetwarzane w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa.

8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo zgłoszenia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Ponadto ma Pan/Pani prawo do uzyskania kopii swoich danych osobowych. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

9. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

10. Pani/Pana dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu.